77 443 46 28 rezerwacja@lcapart.pl

Szklarska Poręba latem

Bogata oferta gastronomiczna

Karpacz w porze letniej

Wycieczki na Śnieżkę

REGULAMIN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LOKALU PRZEZ KLIENTA

LC APART – LC APART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, przy ul. Waryńskiego 2, 45-047 Opole, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000739794, REGON: 380732214, NIP: 7543186194, będąca stroną umowy najmu Apartamentu w celu wypoczynkowym z Klientem.

Klient – osoba fizyczna albo prawna, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego (umowy najmu Apartamentu w celu wypoczynkowym), będącego w dyspozycji LC APART.

Apartament – lokal mieszkalny, szczegółowo opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej LC APART, który Klient wynajmuje z przeznaczeniem na cele wypoczynkowe

    1. Postanowienia ogólne

Niniejsze ogólne warunki korzystania z lokali, zwane dalej Warunkami, stanowią integralną część umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy, zawartej pomiędzy Klientem a LC APART, bądź jej przedstawicielem.

.

 1. LC APART oświadcza, że na mocy umowy z właścicielem lokalu mieszkalnego, zwanego dalej Apartamentem, jest uprawniony w ramach sprawowanego zarządu najmem do świadczenia usług czasowego udostępniania Apartamentu Klientom na krótkotrwałe pobyty wypoczynkowe.
 2. W ramach umowy najmu, LC APART zobowiązuje się przygotować Apartament dla Klienta oraz udostępnić go mu, w zamian za ustalone wynagrodzenie.
 3. LC APART świadczy również usługi towarzyszące krótkotrwałemu najmowi Apartamentu takie jak: marketingowe, reklamowe, utrzymania czystości i dozoru oraz informacyjne.

 2. Rezerwacja

Przed dokonaniem rezerwacji i zawiązaniem umowy najmu, Klient zobowiązuje się zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

 1. Rezerwacji można dokonywać przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. W takim przypadku, zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, pornograficznym oraz uważanych powszechnie za wulgarne.
 2. Aktualny zasób Apartamentów znajdujących się w dyspozycji LC APART wraz ze szczegółowym opisem lokali oraz cenami, dostępny jest na stronie internetowej www.lcapart.pl
 3. Rezerwacji Apartamentu Klient może dokonywać w następujący sposób:
 • on-line, poprzez skorzystanie z usług zewnętrznych operatorów pośredniczących w zawieraniu transakcji typu Booking i innych z których LC APART korzysta, na mocy zawartych umów
 • drogą mailową, poprzez pocztę elektroniczną (adres e-mail: rezerwacja@lcapart.pl)
 • telefonicznie, pod numerem +48 77 443 46 28
 1. Do dokonania rezerwacji on-line, Klient powinien skorzystać z przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox lub Opera.
 2. Klient po dokonaniu rezerwacji Apartamentu on-line lub drogą mailową, otrzyma na swoją elektroniczną skrzynkę pocztową e-mail formularz, w którym znajdują się informacje o dokonanej rezerwacji (numer rezerwacji, miejsce, czas, cena rezerwacji, sposób płatności) oraz fakturę PROFORMA.
 3. Potwierdzenie rezerwacji odbywa się poprzez uiszczenie kwoty wskazanej na wystawionej Fakturze przez LC APART.
 4. W przypadku dokonania rezerwacji i niepotwierdzenia jej w ciągu 48 godzin od jej dokonania, rezerwacja zostanie anulowana.
 5. Rezerwacji Apartamentu można dokonywać na okres, co najmniej 3 dni, co stanowi też minimalny czas trwania umowy najmu.
 6. Zdjęcia, wyposażenie i udogodnienia Apartamentów oraz podane na stronie internetowej ceny mają jedynie charakter informacyjny, poglądowy i reklamowy. Rzeczywisty stan Apartamentu oraz cena jego wynajmu podana zostaje w informacjach nt. Rezerwacji, przesłanych jako rezerwacja wstępna utworzona na Państwa wyraźną prośbę, lub potwierdzeniu rezerwacji dostarczonym przez zewnętrznego pośrednika uczestniczącego w w obsłudze danej rezerwacji, z którym LC APART współpracuje w tym zakresie.

3. Opłata za usługę i warunki płatności

Wysokość opłaty za wynajem Apartamentu na pobyt wypoczynkowy jest każdorazowo podana w formularzu potwierdzenia rezerwacji otrzymywanym po dokonaniu rezerwacji lub telefonicznie przy dokonywaniu rezerwacji (§ 2 ust. 4 i 5 Warunków).

 1. Opłata wskazana w ofercie cenowej na stronie internetowej i w formularzu rezerwacyjnym zawiera 8% podatek od towarów i usług.
 2. Opłata za wynajem Apartamentu obejmuje:
 • opłatę za przygotowanie Apartamentu
 • opłatę za pobyt w Apartamencie liczby osób ustalonej w umowie

3. Umowa najmu nie obejmuje dodatkowego sprzątania, dodatkowej wymiany bielizny i ręczników, umowa najmu obejmuje koszt parkingu na terenie posesji, miejsce jest przydzielane w przypadku dostępności w danym terminie.

 1. Po dokonaniu rezerwacji (§ 2 ust. 3 Warunków), w ciągu 2 dni (48 godzin) Klient zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy wskazaną na fakturze opłatę rezerwacyjną (zadatek) w wysokości 40% opłaty za wynajem Apartamentu tj. Zadatek na poczet świadczenia przyszłych usług najmu.  Liczy się data księgowania na koncie LC APART. W przypadku braku wpłaty w tym terminie LC APART zastrzega sobie możliwość anulowania rezerwacji. Opłata rezerwacyjna (zadatek) jest bezzwrotna.
 2. Opłata rezerwacyjna (zadatek) wpłacona po terminie wskazanym w formularzu przywraca rezerwację, o ile LC APART nadal dysponuje wolnymi Apartamentami spełniającymi wymogi Klienta.
 3. Pozostałą część opłaty za wynajem Apartamentu (60%) w postaci opłaty za pobyt w Apartamencie klient może zapłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany w § 3 ust. 12 lub kartą na miejscu w biurze lokalnym w dniu zameldowania.
 4. W przypadku dokonania rezerwacji za pośrednictwem zewnętrznych dostawców systemów rezerwacyjnych typu Booking i innych współpracujących z LC APART, Klient zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztów rezerwacji po dokonaniu rezerwacji, w przypadku rezerwacji terminów Sylwestra, Ferii zimowych, Wielkanocy, Bożego Narodzenia, Długiego Weekendu Majowego.
 5. Podane przez Klienta dane kart kredytowych/debetowych w zewnętrznych serwisach rezerwacyjnych współpracujących z LC APART, nie są w żaden sposób wykorzystywane poza celem obsługi rezerwacji oraz przekazywane osobom trzecim, a blokady środków dokonywane są jedynie w sytuacjach mających na celu zagwarantowanie rezerwacji. LC APART zastrzega sobie prawo do odstąpienia od nałożenia blokady na daną kartę, w zamian wystawiając stosowną fakturę.
 6. W przypadku skorzystania z promocji obowiązującej w danym czasie, upust jest uwzględniany każdorazowo w stosownej fakturze wystawionej przez LC APART.
 1. Płatności można dokonywać:
 • Na rachunek bankowy LC APART
 • Kartą lub gotówką u lokalnego przedstawiciela LC APART
 • Za pośrednictwem zewnętrznych operatorów płatności

4. Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Klienta

 1. Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa wyłącznie, gdy Apartament taki sam lub o zbliżonych parametrach, jest dostępny w nowym zaproponowanym przez Klienta terminie. W takim przypadku zmiana terminu rezerwacji nie podlega dodatkowej opłacie. Do 14 dni przed planowanym przyjazdem istnieje możliwość bezpłatnej zmiany terminu rezerwacji pod warunkiem dostępności apartamentów.

5. Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez LC APART

 1. Zmiana rezerwacji przez LC APART jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia ze strony LC APART. Przez siłę wyższą rozumie się:
 • kataklizmy przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie przez dostawcę Apartamentu prądu, gazu, energii grzewczej lub wody.

W powyższej sytuacji LC APART ma obowiązek zaproponować Klientowi inny termin lub odstąpić od umowy, zwracając Klientowi wpłaconą opłatę rezerwacyjną (zadatek) w ramach anulowania rezerwacji.

 1. W wyjątkowych sytuacjach (awarii w Apartamencie lub innego zdarzenia losowego) LC APART zastrzega sobie możliwość udostępnienia lokalu zamiennego o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego Apartamentu, w tej samej miejscowości. W wypadku braku zgody Klienta na Apartament zastępczy umowa ulega rozwiązaniu, a LC APART ma obowiązek zwrócić Klientowi wpłaconą przez niego opłatę rezerwacyjną (zadatek).
 2. LC APART zastrzega sobie prawo do odwołania bez podania powodu rezerwacji w ciągu 24 h od jej dokonania. W przypadku anulowania rezerwacji Klient otrzyma zwrot wszystkich wpłaconych środków.

6. Procedura pobytu Klienta

 1. Pobyt w apartamencie zaczyna się od godziny 14.00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu.  Klient zobowiązany jest dokonać odbioru Apartamentu od przedstawiciela LC APART o ustalonej przez Strony godzinie, sprawdzając jego stan techniczny i czystość. Termin przekazania lokalu oraz godzina, ustalana jest przez obie strony za pomocą kontaktu telefonicznego ze strony LC APART na min. 7 dni przed planowaną datą przyjazdu, lub drogą mailową. Jeśli przyjazd jest planowany po godzinie 22:00, Klient ma obowiązek powiadomić pracowników o tym, co najmniej 24 godziny przed dniem przyjazdu. Przyjazdy w godzinach nocnych są objęte dodatkową opłatą za obsługę w wysokości 200 zł.
 2. Zakończenie pobytu następuje o godzinie 11.00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu. Do godz. 11.00 lub innej ustalonej z LC APART, Klient jest zobowiązany zwrócić klucze przedstawicielowi LC APART lub pozostawić je na recepcji budynku, w miejscu stanowiska ochrony lub w skrzynce pocztowej wynajmowanego lokalu.
 3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22:00 do 06:00 zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców.
 4. Klient zobowiązuje się do eksploatacji Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z Apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Apartamentu.
 5. Palenie w apartamentach jest zabronione. Klient nie przestrzegający tego zakazu zostanie obciążony opłatą w wysokości 500 złotych, stanowiącą równoważność kosztów prania zasłon i narzut w apartamencie, oraz koszt dokonania wyłączenia urządzenia wykrywającego dym.
 6. Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć Apartament w przypadku jego opuszczenia, zamykając okna i drzwi wejściowe na klucz oraz mieć staranną pieczę nad kluczem.
 7. Klient zobowiązuje się do dopilnowania, aby liczba osób przebywających z nim w Apartamencie nie przekraczała tej, która została określona jako maksymalna w katalogu, na stronie internetowej lub w formularzu rezerwacyjnym.
 8. Klient oraz osoby mu towarzyszące są zobowiązane do umożliwienia przedstawicielowi LC APART ich czasowego zameldowania w Apartamencie w szczególności okazania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 9. LC APART nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Gości związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest apartament jak i wokół niego, przerwaniem z przyczyn niezależnych od obiektu dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.), emisjami hałasu z nieruchomości sąsiednich.
 10. W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie, LC APART ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z apartamentu.
 11. W trakcie pobytu w Apartamencie Klient ma prawo zgłaszać wszelkie uwagi i żądania pod numer telefonu znajdujący się w pisemnej informacji znajdującej się w Apartamencie.

7. Dane kontaktowe

LC APART,  korzysta z następujących danych kontaktowych:

 • nr. telefonu: +48 77 443 46 28
 • adres strony internetowej: www.lcapart.pl

adres poczty elektronicznej: rezerwacja@lcapart.pl

Właścicielem serwisu www.lcapart.pl jest LC APART. z o. o. Właścicielowi przysługują również prawa majątkowe do niniejszego serwisu.

8. Odstąpienie od umowy

Klient ma prawo odstąpienia od umowy najmu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

 • Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione wobec niego do chwili odstąpienia od umowy. Dotyczy to zarówno zapłaty za przygotowanie Apartamentu do jego użytkowania przez Klienta, jak i zapłaty za pobyt w Apartamencie, który został już zrealizowany.
 • Odstąpienia od umowy należy dokonać poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.
 • Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, i jest dostępny na stronie internetowej LC APART.

9 .Reklamacje

 1. Klient ma prawo do korzystania z prawa do reklamacji usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu, stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa
 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej zgłoszenie pisemnie do siedziby głównej Spółki LC APART Sp. Z o.o.
 3. Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od ich otrzymania. Informacja o skutku rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, adres pocztowy lub drogą telefoniczną. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klient otrzyma rekompensatę pieniężną w wysokości proporcjonalnej do poniesionej szkody.
 4. W przypadku nieuznania przez LC APART reklamacji Konsumenta, a Konsument nie zgadza się z decyzją Wynajmującego, może zwrócić się o mediację do Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie zgodnie z Regulaminem Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Wniosek o rozpatrzenie sporu należy kierować do Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie na adres: ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-104 Warszawa.

10. Polityka Prywatności

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest LC APART Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Waryńskiego 2, 45-047 Opole (dalej Administrator). W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych z Administratorem można się skontaktować przy pomocy adresu daneosobowe@lcapart.pl.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
 • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji,
 • w przypadku dodatkowo wyrażonej zgody – także w celu przesyłania Państwu treści marketingowych, zawierających w   szczególności informacje o informacje o promocjach, usługach, konkursach, eventach a także dla potrzeb analitycznych i statystycznych związanych z wysyłaniem tych treści.

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 • niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze Państwa korespondencji oraz na realizacji działań marketingowych ( 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres korzystania przez Państwa z tych usług. Po zaprzestaniu korzystania z usług, dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail będą przechowywane jeszcze przez okres 3 lat dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z tych usług.
 • Jeśli zażądają Państwo zaprzestania wysyłania treści marketingowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat od otrzymania tego żądania. Wówczas Państwa dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z tą wysyłką.

4.Przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.
 • Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.